Słownik pojęć związanych z pożyczkami

Co to jest RRSO?

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to całkowity koszt kredytu lub pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu lub pożyczki w stosunku rocznym. RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich i pożyczek udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz pozabankowe firmy pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także wszystkie pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu).

Jaka jest ogólna definicja pożyczki lub pożyczki online?

Pożyczka - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 kc). Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Instytucje pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego.

Czym jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy - jest to metoda oceny wiarygodności podmiotu (najczęściej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej) ubiegających się o kredyt bankowy, pożyczkę lub pożyczkę pozabankową. Wynik scoringu kredytowego jest zwykle przedstawiany w postaci punktowej. Najczęściej im mamy więcej punktów, tym większa jest nasza wiarygodność kredytowa.

Co to jest porównywarka pożyczek lub porównywarka pożyczek online?

Porównywarka pożyczek - lub przeglądarka pożyczek, lub porównywarka pożyczek online jest to strona internetowa, która umożliwia porównanie aktualnych ofert pożyczek dostępnych na rynku oraz ułatwia wybranie najkorzystniejszej opcji dla klienta, uwzględniając najczęściej również kwotę pożyczki oraz czas trwania pożyczki.

Co to jest BIK? Co oznacza pożyczka bez sprawdzania BIK?

BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A. - BIK to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku. Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest administrowanie danymi i ich udostępnianie do analizy w danej instytucji udzielającej finansowania. Za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do Biura Informacji Kredytowej odpowiedzialne są same banki i firmy udzielające kredytów konsumenckich. Jedynie instytucja, który przekazała do BIK daną informację o kliencie, może ją skorygować, jeśli jest nieaktualna. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK jest tzw. scoring kredytowy. Warto dodać, że nie każda instytucja udzielająca pożyczek sprawdza BIK, wtedy mamy do czynienia z tzw. pożyczką bez sprawdzania BIKu.

Co to jest KRD? Co oznacza pożyczka bez sprawdzania KRD?

KRD - Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - ich zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o dłużnikach.Warto dodać, że nie każda instytucja udzielająca pożyczek sprawdza KRD. Wtedy, podobnie jak w przypadku BIK, mamy pożyczkę gotówkową bez sprawdzania KRD.

Co to jest ERIF?

ERIF - Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest to polskie biuro informacji gospodarczej. W zakresie swej działalności rejestr przyjmuje informacje gospodarcze, a następnie je gromadzi oraz udostępnia współpracującym podmiotom. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników, którzy nie są konsumentami i prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne na temat wszelkiej działalności biur informacji gospodarczej. Ponadto Rejestr ERIF prowadzi system wymiany informacji finansowej, który zawiera dane o zobowiązaniach podmiotów gospodarczych i konsumentów. Znajdują się w nim wpisy dotyczące zarówno nieterminowo regulowanych płatności, jak i informacje o rzetelnych podmiotach i konsumentach regulujących swoje zobowiązania na czas.

W bazie danych ERIF znajdują się:

  • - informacje negatywne, czyli dane o zadłużonych przedsiębiorstwach, a także osobach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika.
  • - informacje pozytywne, czyli dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (konsumentach oraz przedsiębiorcach). Dane te mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Z usług biura korzystają przedsiębiorcy, banki, fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin i inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.